fbpx
06 - 19 05 35 96 diane@pedagoog.nu
Leveringsvoorwaarden

 

Tripple P

 1. Algemeen

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, werkzaamheden, offertes en overeenkomsten voor begeleidingswerkzaamheden tussen Diane Verhoef en opdrachtgevers, respectievelijk hun rechtsopvolgers. Van deze voorwaarden kan slechts bij schriftelijke overeenkomst worden afgeweken.

 1. Grondslag offertes

Offertes van Diane Verhoef zijn gebaseerd op de informatie die door de opdrachtgever is verstrekt. De opdrachtgever staat ervoor in, dat hij naar beste weten daarbij alle essentiële informatie heeft verstrekt. Diane Verhoef zal de te verrichten diensten naar beste inzicht en vermogen, en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap, zorgvuldig en deskundig uitvoeren. Deze verplichting heeft het karakter van een “inspanningsverplichting”, omdat het bereiken van het beoogde resultaat niet kan worden gegarandeerd.

 1. Ter beschikkingstelling van informatie en werkruimte

Om de uitvoering van de opdracht goed en zoveel mogelijk volgens tijdschema te laten verlopen, verstrekt de opdrachtgever tijdig alle documenten en gegevens die Diane Verhoef nodig heeft. Als Diane Verhoef daarom verzoekt, verschaft de opdrachtgever op de locatie kosteloos een werkruimte en desgewenst een datanetaansluiting voor Diane Verhoef.

 1. Het betrekken van derden

Het betrekken of inschakelen van derden bij de opdrachtuitvoering door de opdrachtgever of door Diane Verhoef geschiedt uitsluitend in onderling overleg.

 1. Tarieven en kosten

Met betrekking tot de tarieven en de daarop gebaseerde kostenramingen staat in de offerte aangegeven of daarin zijn inbegrepen reiskosten en andere opdrachtgebonden kosten. Voor zover deze kosten niet zijn inbegrepen kunnen ze afzonderlijk worden berekend. Elke offerte heeft een geldigheidsduur van ten hoogste 30 dagen. Alle uitgebrachte offertes en facturen zijn inclusief BTW.

 1. Betalingsvoorwaarden

Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na declaratiedatum. Eventuele betwistingen van de factuur, dienen binnen 7 dagen na factuurdatum kenbaar worden gemaakt. Indien dit niet kenbaar wordt gemaakt, wordt geacht dat de factuur is aanvaard. Indien betaling achterwege blijft, kan Diane Verhoef de uitvoering van de opdracht opschorten. Indien de opdracht is verstrekt door meer dan één opdrachtgever, zijn alle opdrachtgevers hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen zoals in dit artikel aangegeven (ongeacht de tenaamstelling van de declaratie).

 1. Wijziging van de opdracht c.q. meerwerk

Indien de opdracht tussentijds wijzigt door toedoen van de opdrachtgever, zal Diane Verhoef de noodzakelijke aanpassingen aanbrengen. Indien zo’n aanpassing leidt tot meerwerk (meer uren) zal dit als een aanvullende opdracht aan de opdrachtgever worden bevestigd.

 1. Tussentijdse beëindiging

Partijen kunnen de overeenkomst voortijdig eenzijdig beëindigen, indien één van hen van mening is dat de opdrachtuitvoering niet meer kan plaatshebben conform de bevestigde offerte en eventuele latere additionele opdrachtspecificaties. Dit dient gemotiveerd en schriftelijk aan de wederpartij kenbaar te worden gemaakt. Diane Verhoef mag van haar bevoegdheid tot voortijdige beëindiging slechts gebruik maken als tengevolge van feiten en omstandigheden die zich aan haar invloed onttrekken of haar niet zijn toe te rekenen, voltooiing van de opdracht in redelijkheid niet kan worden gevergd. Diane Verhoef behoudt daarbij aanspraak op de betaling van declaraties voor de tot dan toe verrichte werkzaamheden. In geval één van beide partijen in staat van faillissement geraakt, surseance van betaling aanvraagt of de bedrijfsvoering staakt, heeft de andere partij het recht de opdracht zonder inachtneming van een opzegtermijn te beëindigen, een en ander onder voorbehoud van rechten.

 1. Vertrouwelijkheid

Diane Verhoef zal zonder toestemming van de opdrachtgever geen informatie aan derden verstrekken, voor zover dit niet in strijd is met wettelijke grondslagen of grondslagen van goed vakmanschap. Diane Verhoef voldoet aan de Algemene verordening Gegevensbescherming 2018. Wilt u hier meer over weten dan kunt u daarover via het mailadres diane@pedagoog.nu uw vraag stellen.

 1. Aansprakelijkheid

Onverminderd het bepaalde in punt 2, is Diane Verhoef slechts aansprakelijk voor de schade welke rechtstreeks het gevolg is van een haar toe te rekenen ernstige tekortkoming in het niet naleven van de overeenkomst.

 1. Toepasselijk recht

Op deze overeenkomst is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

 

Volg jij ons al?

 

Familiehuis-Twente

Bewust en positief opvoeden
CONTACT